ค่านิยมซีวิล

ตัวตนของซีวิลเอนจีเนียริงที่ถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมมามากกว่า 50 ปี

C ommitment

การยึดมั่นในสิ่งที่ได้ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ

I ntegrity

เรายึดถือในความซื่อสัตย์ ความถูกต้อง และศีลธรรมจรรยาที่ดี

V alues People

เราให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน และทุกภาคส่วนที่เราร่วมงานด้วย

I nnovation

เราจะสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และยั่งยืน

L earning

เราจะเรียนรู้ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้า และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น

ภาพรวมโครงการก่อสร้าง

มากกว่า
1,000
โครงการที่แล้วเสร็จ
มูลค่ารวมกว่า

50,000 ล้านบาท

ทั้งหมด
32
โครงการที่กำลังดำเนินการ
มูลค่ารวมกว่า

24,800 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

โครงการที่สำคัญ

ความสามารถในการแข่งขัน

เรามีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง ทั้งโรงงานผลิตและศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักร

11 โรงงานผลิต

เรามีโรงงานผลิตที่หลากหลายซึ่งได้รับมาตรฐานสากล และยังเป็นฐานการผลิตที่คำคัญของบริษัทฯ


3 ศูนย์ซ่อม

เรามีศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรที่มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพร้อมให้บริการครอบคลุมทั้งภาคกลางและใต้

อ่านเพิ่มเติม

Complementary material

ธุรกิจต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานก่อสร้าง อาทิ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Enable Business to Lead The Way to a Sustainable Economy

years building a better life

อ่านเพิ่มเติม

Value People

Help Us Change an Industry

เพราะ...เราเชื่อในศักยภาพและคุณค่าของคน เราเชื่อว่า คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง คนทุกคนมีความสามารถเติบโตขึ้น เมื่อได้รับโอกาสทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนของเราเติบโตขึ้น เราก็จะเติบโตขึ้นเช่นกัน ที่ CIVIL (ซีวิล) มี “โอกาส....ที่ไร้ขีดจำกัด” เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สำหรับพนักงานทุกคน
อ่านเพิ่มเติม