เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Streaming)
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 ข้อมูลกรรมการอิสระผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565