หมายเหตุ:

  1. CIVIL บริษัท พี.ซีอีที จำกัด และบริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า CPN จำนวนร้อยละ 38.25 ร้อยละ 32.75 และร้อยละ 29.00 ตามลำดับ
  2. CCSP และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า UN-CC จำนวนร้อยละ 30.00 และร้อยละ 70.00 ตามลำดับ
  3. CCSP และ THE มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า ซีซีเอสพี-เดอะซีอีซี จํานวนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ตามลําดับ
  4. THE และ CSTT มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า เดอะ-ซีเอสทีที จํานวนร้อยละ 51.00 และร้อยละ 49.00 ตามลําดับ
  5. CCSP, บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท นนทบุรี เอ็นจิเนีย จำกัด มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า UCN จำนวนร้อยละ 32.00, ร้อยละ 36.00 และร้อยละ 32.00 ตามลำดับ