บริษัทฯ จะมุ่งมั่นตั้งใจ ดําเนินงานก่อสร้างด้วย ประสิทธิภาพสูงสุดและส่งมอบ ผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง ปลอดภัย ตรงต่อ เวลา เพื่อมอบวิถีชีวิตที่ดีขึ้น ให้แก่ประชาชน และสร้าง ความเจริญและการเติบโต ให้แก่เศรษฐกิจอย่างมั่นคง และยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมีความชํานาญ ทางด้านวิศวกรรมโยธามาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปี โดยมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างโครงการขนาด ใหญ่ งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนจากสถาบันการเงิน ทําให้สามารถเติบโตได้ตามกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศที่ ได้รับการยอมรับ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่มีความท้าทายอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ ทุกภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับ มีมาตรการในการดูแลสุขภาพของบุคลากรของบริษัทฯ รวมถึงบุคลากรของผู้รับเหมาช่วง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ต่อการดําเนินงานของบริษัท จึงส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และยังสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้

สําหรับแนวทางการดําเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพของงานก่อสร้างการบริหารจัดการ ด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ความพร้อมของทรัพยากรบุคคลและเครื่องจักรอุปกรณ์ การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพ ในการดําเนินงาน รวมถึงการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนําที่ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 บริษัทฯ ได้นําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เริ่ม ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งถือเป็นก้าว สําคัญของบริษัทฯ ในการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ซึ่งจะ ส่งผลให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ และทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็น ส่วนสําคัญที่ทําให้บริษัทฯ ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้จนบรรลุเป้าหมาย รวมถึงขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่มอบความ ไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นตั้งใจดําเนินงานก่อสร้างด้วยประสิทธิภาพ สูงสุดและส่งมอบผลงานก่อสร้างที่มีมาตรฐานคุณภาพสูง ปลอดภัย ตรงต่อเวลา เพื่อมอบวิถีชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน และสร้าง ความเจริญและการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ / ประธานกรรมการ