นายโกวิท เนื่องสุข

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์


โทรศัพท์: 02-589-8888-9

โทรสาร: 02-589-8886-7

อีเมล: ir@civilengineering.co.th

ที่อยู่: 68/12 อาคารซีอีซี ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900