นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

นางยุพิน กาญจนวิกัย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยณรงค์ โชไชย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

รศ.ดร.ธนิต ธงทอง

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพันธนนท์ เลิศวัฒนศศิกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสายงานบริหารงานทั่วไป