บริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ได้เริ่มต้นดำเนินการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด) (“CCSP”) ซึ่งก่อตั้งโดยคุณอารี อัศวศิริสุข เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2509 ต่อมา เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการก่อตั้งบริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด (ภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) แทน) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2522 เพื่อรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มเติม และบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด (“CEC”) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2536 เพื่อรับงานก่อสร้างขนาดเล็กถึงกลาง โดยกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายและหลากหลายประเภท เช่น งานถนนและทางพิเศษ งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีความพร้อมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต

ความเป็นมาของเรา