Every construction is only as trustworthy as its structure and foundations.

ประเภทสินค้า

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

ชิ้นส่วนสะพานคอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตชิ้นงานส่วนสะพานคอนกรีตชนิดกลวง(Segment) สำเร็จรูปในโรงงาน
ผลิตชิ้นงานส่วนชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก(Parapet)สำเร็จรูปในโรงงาน

Concrete

บริษัทมีโรงงานผลิตทั้งในภาคกลางและภาคใต้

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริษัทมีโรงงานผลิตกระจายครอบคลุมทั้งในภาคกลางและภาคใต้

ราวเหล็กลูกฟูกกันรถ และงานเชื่อมประกอบงานเหล็กต่างๆ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราวเหล็กลูกฟูกกันรถใช้สำหรับงานทางหลวง