วันที่ Event Add to Calendar
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
เวลา 09:15 - 10:00
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/oppday
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
เวลา 9.15 - 10.00
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2566
เวลา 9.15 - 10.00
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
เวลา 13.00 น.
รายละเอียด : รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
งานพบผู้ลงทุน สำหรับสิ้นปี 2564
เวลา 10:15 - 11:00 น.
รายละเอียด : ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday