ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 13/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 5,747
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.41

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2566

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท อัศวศิริสุข โฮลดิ้ง จำกัด 450,000,000 64.29
2.  นาง เนาวรัตน์ วัฒนวรลักษณ์ 25,000,000 3.57
3.  GULF INTERNATIONAL INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED 20,000,000 2.86
4.  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 6,750,000 0.96
5.  นาง พิชชาพร สุขสถาพรพงศ์ 6,500,000 0.93
6.  นาย ปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข 6,400,000 0.91
7. นาย ณชา วงษ์ถาวร 5,878,500 0.84
8.  น.ส. ดวงแข ธาราสมบัติ 5,795,700 0.83
9.  นาย ปิยะณัฐ อัศวศิริสุข 4,299,000 0.61
10.  นาย พิชิต พรสิริภร 4,225,400 0.60