To join our Civil Engineering Company Limited team, please check out the job vacancy.

ผู้จัดการโครงการ
1 ตำแหน่ง
วันที่ : 11 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. บริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. มอบหมายหน้าที่งานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
 3. กำกับดูแล/จัดการให้ผู้รับเหมาทั้งหมดในโครงการ ทำงานตามเงื่อนไขสัญญาว่าจ้าง
 4. ทบทวน/ตรวจสอบ และอนุมัติแผนงานหลัก , แผนงานย่อย , แผนงานประจำเดือนของผู้รับเหมาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง และจัดทำแผนงานก่อสร้างรวมทั้งโครงการ
 5. จัดดำเนินการ/เข้าร่วม และบันทึกการประชุมที่จำเป็น
 6. กำกับดูแลกระบวนการงานเปลี่ยนแปลงรวมถึงงบประมาณก่อสร้าง , ผลกระทบงานเปลี่ยนแปลงที่มีต่อแผนงาน
 7. กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 15 ปี
 3. เคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างมาเป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , ทางยกระดับ , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 6. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 10 มีนาคม 2563
กรุงเทพฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานหน้างาน เพื่อติดตามแผนงานก่อสร้าง
 2. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน
 3. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนกงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ มีคุณภาพ
 4. ตรวจรับเอกสาร จัดเก็บหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ
 5. ติดตามความคืบหน้าโครงการ ทุกรายสัปดาห์และรายะเดือน
 6. จัดเก็บ Monthly Report , Weekly Report และรูปถ่ายความคืบหน้าทุกสัปดาห์
 7. เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงการ และสถาปัตยกรรม
 8. สอนงาน แนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับวิศวกรโยธา
 9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 10 ปี
 3. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , ทางยกระดับ , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 09 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานหน้างาน เพื่อติดตามแผนงานก่อสร้าง
 2. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน
 3. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนกงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ มีคุณภาพ
 4. ตรวจรับเอกสาร จัดเก็บหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ
 5. ติดตามความคืบหน้าโครงการ ทุกรายสัปดาห์และรายะเดือน
 6. จัดเก็บ Monthly Report , Weekly Report และรูปถ่ายความคืบหน้าทุกสัปดาห์
 7. เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงการ และสถาปัตยกรรม
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , ทางยกระดับ , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 08 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่งในการทำงานให้กับทีมสำรวจ
 2. เคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจนำข้อมูลไปทำงานต่อไปและตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้องทันเวลา
 3. ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจในสนาม ตรวจสอบการเขียนแบบ การลงเครื่องหมายและรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนที่
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรสำรวจอย่างน้อย 2 ปี
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานสำรวจโครงการก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 07 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. นำทีมสำรวจเพื่อลงพื้นที่สำรวจงานก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่พนักงานระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปวส.สำรวจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านช่างสำรวจอย่างน้อย 10 ปี
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานสำรวจโครงการก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 06 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรโยธา
 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 4. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปวส.ก่อสร้าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านโฟร์แมนอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 05 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. แจ้งรายการสั่งของรายวัน และควบคุมรายรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 2. จัดเตรียมเอกสารให้หัวหน้างาน และดูแลความรับผิดชอบงานทั่วไปหน้าหน่วยงาน
 3. ดูแลเรื่องงานบุคคลของพนักงานในโครงการ (การขาด ลา มาสาย และการขอโอที)
 4. ควบคุมดูแล คน วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในโครงการก่อสร้างให้เป็นระเบียบ
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปวส.บัญชี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านเสมียนอย่างน้อย 3 ปี
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 4. มีความเข้าใจงานโครงการก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า)
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 04 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ลงพื้นที่สำรวจงานก่อสร้างต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
 3. บันทึกการใช้มาตรการต่าง ๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปวส.สำรวจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านช่างสำรวจอย่างน้อย 3 ปี
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานสำรวจโครงการก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้