To join our Civil Engineering Company Limited team, please check out the job vacancy.

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
1 ตำแหน่ง
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการตามพื้นที่ต่างๆ
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตาม อบต. ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
 3. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่โครงการ การนัดหมายเพื่อชี้แจงตามหมู่บ้านจะประสานกับผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นัดชาวบ้านมารับฟังทีมประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 4. ประสานนายอำเภอเพื่อเข้าขอชี้แจงโครงการฯ ให้กับหน่วยราชการในอำเภอ
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการในโอกาสต่างๆ เป็นการเสริมการประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี
 6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร ประสานงานกับสื่อต่างๆในจังหวัด
 7. นำทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบปะชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ในลักษณะกลุ่มย่อย ทำให้การประชาสัมพันธ์มีลักษณะใกล้ชิดมากขึ้น
 8. ประสานงานกับหน่วยราชการในจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการจัดประชาพิจารณ์โครงการ และการดูแลความสงบเรียบร้อยในเวทีประชาพิจารณ์
คุณสมบัติ
 1. วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารเป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
ต่างจังหวัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์ซ่อมสระบุรี (อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบด้านการบำรุงเครื่องจักร
 2. ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรให้เสร็จตามแผนงานที่มอบหมายให้
 3. บำรุงรักษา ตรวจเช็ค ดูแลเครื่องจักรเบื้องต้น
 4. รายงานผลการซ่อมเครื่องจักรให้ผู้บังคับบัญชา
 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบไฮโดรลิค เครื่องจักรน้ำมันหนัก อย่างน้อย 1 ปี
 4. มีความสามารถในการแก้ไขเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถดูแลบำรุง รักษาเครื่องจักรเบื้องต้น
 6. มีทักษะการใช้เครื่องมือที่ปลอดภัย
 7. มีความรู้ด้านการเปิดพาร์ทอะไหล่เครื่องจักร
 8. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด (ทำงานที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี) บริษัทมีที่พักให้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง-ผู้รับเหมา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกำหนด และมีคุณภาพที่ดี
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีพื้นฐานขั้นตอนการก่อสร้างประเภทต่างๆ
 5. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบแผนงานก่อสร้างของทุกโครงการและให้คำแนะนำหากล่าช้า
 2. วิเคราะห์แผนงานก่อสร้างทั้งแผนย่อยและแผนรวม
 3. จัดทำ Report ความคืบหน้าเสนอผู้บังคับบัญชา
 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านวางแผนงานโครงการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Primavera Program
 4. มีพื้นฐานขั้นตอนการก่อสร้างประเภทต่างๆ
 5. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564
กรุงเทพฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (วิภาวดี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ควบคุมโครงการ โดยการสนับสนุนด้านวิเคราะห์ต้นทุนเทียบงบประมาณใช้จริงร่วมปรับปรุงระบบการใช้งาน SAP
 2. ปรับปรุงราคาต้นทุนต่อหน่วยให้ใกล้เคียงกับราคาที่ใช้จริงอย่างต่อเนื่องจนจบโครงการ
 3. จัดประชุมโครงการเรื่องรายละเอียดการใช้งบประมาณราย WBS ที่ผิดปกติ
 4. รายงานสรุปการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ เสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงการใช้งบประมาณตาม current budget
คุณสมบัติ
 1. วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารโครงการ อย่างน้อย 3-5 ปี
 3. ประสบการณ์งานวิเคราะห์ต้นทุน อย่างน้อย 3-5 ปี
 4. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการบริหารทีมงาน
 5. มีพื้นฐานการถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้างงานประเภทต่างๆ
 6. มีพื้นฐานขั้นตอนการก่อสร้างประเภทต่างๆ
 7. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 09 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ประสานหน้างาน เพื่อติดตามแผนงานก่อสร้าง
 2. ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงาน
 3. ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนกงานและหลักวิศวกรรม เพื่อให้งานสำเร็จ มีคุณภาพ
 4. ตรวจรับเอกสาร จัดเก็บหนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ
 5. ติดตามความคืบหน้าโครงการ ทุกรายสัปดาห์และรายะเดือน
 6. จัดเก็บ Monthly Report , Weekly Report และรูปถ่ายความคืบหน้าทุกสัปดาห์
 7. เก็บข้อมูลอัตราการทำงาน ในงานโครงการ และสถาปัตยกรรม
 8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 3 ปี
 3. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , ทางยกระดับ , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Auto Cad , Sketch Up ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้
วันที่ : 06 มีนาคม 2563
ต่างจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรโยธา
 2. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 3. ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 4. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาปวส.ก่อสร้าง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านโฟร์แมนอย่างน้อย 5 ปี
 3. สามารถใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 4. มีความรู้งานก่อสร้าง (ถนน , สะพาน , รถไฟไฟฟ้า) เป็นอย่างดี
 5. สามารถไปประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
ติดต่อ

68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

สมัครตอนนี้