To join our Civil Engineering Company Limited team, please check out the job vacancy.

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
1 Position (s)
Date : 07 June 2022
Other Provinces
Responsibilities
 1. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์โครงการตามพื้นที่ต่างๆ
 2. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตาม อบต. ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ
 3. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่โครงการ การนัดหมายเพื่อชี้แจงตามหมู่บ้านจะประสานกับผู้ใหญ่บ้าน โดยให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นัดชาวบ้านมารับฟังทีมประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้าง เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
 4. ประสานนายอำเภอเพื่อเข้าขอชี้แจงโครงการฯ ให้กับหน่วยราชการในอำเภอ
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการในโอกาสต่างๆ เป็นการเสริมการประชาสัมพันธ์ได้อย่างดี
 6. จัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร ประสานงานกับสื่อต่างๆในจังหวัด
 7. นำทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบปะชาวบ้านตามชุมชนต่างๆ ในลักษณะกลุ่มย่อย ทำให้การประชาสัมพันธ์มีลักษณะใกล้ชิดมากขึ้น
 8. ประสานงานกับหน่วยราชการในจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือจากทุกหน่วยราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการจัดประชาพิจารณ์โครงการ และการดูแลความสงบเรียบร้อยในเวทีประชาพิจารณ์
Qualifications
 1. วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ประสบการณ์ทำงานด้านการประชาสัมพันธ์มาอย่างน้อย 1-2 ปี
 3. มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารเป็นอย่างดี
 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Benefit
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
Contact

Civil Engineering Co., Ltd. 68/12 CEC Building, 7th Fl. Kampaengpet 6 rd. Ladyao, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand
Telephone : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

Apply Now
Date : 07 June 2022
Other Provinces
Responsibilities
 1. รับผิดชอบการควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
 2. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 3. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 4. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง-ผู้รับเหมา
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกำหนด และมีคุณภาพที่ดี
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีพื้นฐานขั้นตอนการก่อสร้างประเภทต่างๆ
 5. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Benefit
 • เงินเดือน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ฯลฯ
Contact

Civil Engineering Co., Ltd. 68/12 CEC Building, 7th Fl. Kampaengpet 6 rd. Ladyao, Jatujak, Bangkok, 10900 Thailand
Telephone : 02-589-8888 ext. 174-175
: HR Civil
: @HRCivil
: recruit@civilengineering.co.th

Apply Now