“ซีวิลเอนจีเนียริง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ”

Transparency supported by an active and open information policy

Whistle Blowing Form

Please send us the information on the incident through the Whistle Blowing Form or by email

Email: company_secretary@civilengineering.co.th

*Remark : ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และคณะกรรมการตรวจสอบจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต

To contact the Company, we may receive your personal data. Please check our Privacy Policy before you personal data to us.

Invalid File

Attach file (Maximum file: 2MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed.)