Every construction is only as trustworthy as its structure and foundations.

Product Category

Reinforced Concrete Pipe

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ

Viaduct Segment

ผลิตชิ้นงานส่วนสะพานคอนกรีตชนิดกลวง(Segment) สำเร็จรูปในโรงงาน
ผลิตชิ้นงานส่วนชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก(Parapet)สำเร็จรูปในโรงงาน

Concrete

บริษัทมีโรงงานผลิตทั้งในภาคกลางและภาคใต้

Asphaltic

บริษัทมีโรงงานผลิตกระจายครอบคลุมทั้งในภาคกลางและภาคใต้

Others

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราวเหล็กลูกฟูกกันรถใช้สำหรับงานทางหลวง