200 materail trading

เป็นโรงงานผลิตชิ้นงานส่วนสะพานคอนกรีตชนิดกลวง (SEGMENT) สำเร็จรูปในโรงงาน มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ก้อนต่อเดือน มีพื้นที่สำหรับใช้ในการผลิต และกองสต็อกรวมกันมากกว่า 1,000 ก้อน หรือประมาณ 160,000 ตร.ม.

Back