“ซีวิลเอนจีเนียริง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง จึงกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ถือเป็นแนวปฏิบัติ”

ช่องทางการแจ้งข้อมูลร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนกับคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรงผ่านช่องทางนี้ หรือทาง Email

Email: company_secretary@civilengineering.co.th

*หมายเหตุ : ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และคณะกรรมการตรวจสอบจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต

การติดต่อกับในช่องทางนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ก่อนจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่บริษัท

Invalid File

Attach file (Maximum file: 2MB. The .doc, .docx and .pdf are allowed.)