ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ซึ่งได้แก่ (1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (3) ธุรกิจให้เช่า

  1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านวิศวกรรมและงานก่อสร้างมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชี่ยวชาญในงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น งานทาง งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน งานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ โดยงานก่อสร้างเกือบทั้งหมดเป็นการรับก่อสร้างโดยตรงจากผู้ว่าจ้างที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภาคเอกชนเที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงกระจายประเภทโครงการก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
  2. ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไปยังธุรกิจที่นอกเหนือจากงานรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ กลุ่มบริษัทฯ จึงได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป (Yard Segment) เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก นอกจากนั้นแล้วยังมีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เช่น คอนกรีตผสมเสร็จ หิน ทราย และเหล็กให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ
  3. ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจให้เช่าประกอบด้วย การให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ (โดยให้เช่าและให้บริการพื้นที่สำนักงานภายในอาคารซีอีซี ซึ่งตั้งอยู่ติดกับถนนกำแพงเพชร 6 และใกล้กับถนนวิภาวดีรังสิตและสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนนารี ซึ่งเป็นจุดที่มีศักยภาพในการเติบโต) และการให้เช่าเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น รถเครน รถแบคโฮ เป็นต้น

โดยปกติ บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี โดยสามารถอ่านรายละเอียดหรือ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หรือคลิกลิงก์ https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือคลิกลิงก์ https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings

โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ท่านสามารถติดต่อรับบริการความช่วยเหลือได้ที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD")
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-229-2888
TSD Counter Service
ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นเวลาพักกลางวัน)
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ธปท.

ข้อมูลทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หรือคลิกลิงก์ https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/publications-and-download/investor-kits

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รอบปีบัญชีของบริษัทฯ คือ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ท่านสามารถตรวจสอบประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/shareholder-information/dividend-policy-and-payment

ท่านสามารถลงชื่อติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/information-inquiry/email-alerts

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
68/12 อาคาร CEC ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 02-589-8888-9
E-mail : ir@civilengineering.co.th
Website : https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/
หรือส่งคำถามผ่านทางเมนู “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ทาง https://www.civilengineering.co.th/th/investor-relations/information-inquiry/ir-contact