“กลุ่มบริษัทและคณะกรรมการผู้บริหารทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดทั้ง ช่วยให้บริษัทบรรลุตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีผลประกอบการที่ดี สามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง และสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ และคณะกรรมการผู้บริหารทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งก่อให้เกิดการสนับสนุนและส่งเสริมกันทางสังคมอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายเพิ่มเติมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี