"บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)" (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการติดต่อสื่อสาร เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายบุคคลและสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้สื่อข่าว ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างถูกต้อง เพียงพอ โปร่งใส ทั่วถึง ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้จัดให้มี "จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ตั้งอยู่บนหลักจริยธรรมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทแล้ว นักลงทุนสัมพันธ์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ยังต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ และดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของหลักความถูกต้องและ ความเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
  2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับและนโยบายของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด
  3. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นธรรม โดยใช้ความระมัดระวัง อย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการตีความผิด และปฏิเสธ การเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้าหรือข้อมูลลับที่อาจทำให้กลุ่มบริษัทเสียเปรียบหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
  4. เปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถาม ข้อมูลได้ แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด หรือต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลต่าง ๆ เสียก่อน
  5. รักษาความลับ ไม่เปิดเผย และไม่ใช้ข้อมูลภายในใด ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือ บุคคลอื่นโดยมิชอบ
  6. ตอบคำถามและข้อสงสัยของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
  7. งดเว้นการจัดประชุมหรือชี้แจงข้อมูลให้กับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ ภายในระยะเวลา 15 วันปฏิทินก่อนวันประกาศผลผลประกอบการประจำไตรมาส/ประจำปีของบริษัท
  8. งดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามการซื้อขาย หลักทรัพย์ (Blackout Period) ตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่พึงเปิดเผยต่อสาธารณะและการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน กำหนดนโยบายห้ามกรรมการ คณะผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย) และพนักงานที่รู้หรืออาจครอบครองข้อมูลภายใน ซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันปฏิทินก่อนการประกาศผลประกอบการและ 24 ชั่วโมงหลังประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส/ประจำปีของบริษัท
  9. ในกรณีรับทราบการฝ่าฝืนหลักปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งของจรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ ให้รายงานการฝ่าฝืนและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักช้า ต่อหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)