วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ งานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยจะส่งมอบและรักษาไว้ซึ่งผลงาน ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลงานการก่อสร้างและการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพระดับสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานเป็นอย่างดี ตลอดจนการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้จัดส่งวัสดุหรือบริการ คู่ค้าหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้รับเหมางาน ตลอดจนพนักงานของเรา.

ค่านิยม

Commitment

การรักษาคำมั่นสัญญา

การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

Integrity

ความซื่อสัตย์สุจริต

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

Values people

การให้ความสำคัญกับผู้อื่น

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

Innovation

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

Learning

การเรียนรู้

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า