สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2562 2563 2564 Q1/2565
สินทรัพย์รวม 3,772.57 4,994.85 6,526.31 7,563.32
หนี้สินรวม 2,763.59 3885.42 5,754.21 5,852.37
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,008.99 1059.43 772.10 1,710.95
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2562 2563 2564 Q1/2565
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,950.23 3,752.31 4,803.27 1,608.86
กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง 430.62 348.05 484.36 131.05
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 174.38 327.67 226.62 31.32
กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 17.36 17.96 15.53 2.28
รายได้ค่าเช่า 15.70 14.73 16.00 4.10
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า 7.00 5.46 5.41 1.57
กำไรสุทธิ 140.65 86.89 192.67 40.32
อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2563 2564 Q1/2565
อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง (ร้อยละ) 14.60 9.28 10.08 8.15
อัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) 9.96 5.48 6.85 7.28
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 4.38 2.12 3.80 2.44
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) 0.28 0.17 0.39 0.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.23 8.40 21.04 12.90
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 4.11 1.99 4.14 2.96
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน) (53.63) (42.25) (46.37) (70.40)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.74 3.67 7.45 3.42
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 1.29 2.35 0.85

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ