สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 2562 2563 9M2564
สินทรัพย์รวม 3,078.39 3,772.57 4994.85 6,172.75
หนี้สินรวม 1,960.37 2,763.59 3885.42 5,243.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,118.02 1,008.99 1059.43 929.61
งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 2563 9M2564
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 3,292.69 2,950.23 3,752.31 3,532.14
กำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง 646.79 430.62 348.05 391.51
รายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 668.80 174.38 327.67 179.25
กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 113.59 17.36 17.96 12.04
รายได้ค่าเช่า 17.10 15.70 14.73 11.92
กำไรขั้นต้นจากการให้เช่า 8.48 7.00 5.46 3.99
กำไรสุทธิ 333.24 140.65 86.89 170.18
อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2562 2563 9M2564
อัตรากำไรขั้นต้นจากการรับเหมาก่อสร้าง (ร้อยละ) 19.64 14.60 9.28 11.08
อัตรากำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ร้อยละ) 16.98 9.96 5.48 6.72
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 8.31 4.38 2.10 4.56
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (อ้างอิงมูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น1) 0.67 0.28 0.17 0.34
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 35.03 13.23 8.40 22.822 3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 10.21 4.11 1.99 4.082
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน) (46.15) (53.63) (42.25) (33.70)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.75 2.74 3.67 5.643
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.56 1.29 1.733

หมายเหตุ:

1 ปรับปรุงมูลค่าที่ตราไว้ให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและสะท้อนมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปัจจุบันของบริษัทฯ

2 คำนวณโดยปรับยอดสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นยอดเต็มปี (Annualized) เพื่อเปรียบเทียบ

3 หากพิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 180.00 ล้านบาท ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นั้น จะทำให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 25.09 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 6.99 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.15 เท่า