Value People

เพราะ...เราเชื่อในศักยภาพและคุณค่าของคน เราเชื่อว่า คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง คนทุกคนมีความสามารถเติบโตขึ้น เมื่อได้รับโอกาสทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนของเราเติบโตขึ้น เราก็จะเติบโตขึ้นเช่นกัน ที่CIVIL(ซีวิล) มี “โอกาส....ที่ไร้ขีดจำกัด” เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สำหรับพนักงานทุกคน

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

การให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และ โปร่งใสมีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี CIVIL ได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน อีกทั้งเรายังดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของพนักงาน เงินช่วยเหลือต่าง ๆ อาทิ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือกรณีที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ สถานพยาบาล สถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน และ เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน

โอกาสก้าวหน้าและพัฒนา

พนักงานมีโอกาสเลือกเส้นทางความก้าวหน้าของตนเองได้ตามความถนัด ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาที่เพียงพอและต่อเนื่องแก่พนักงาน

เรามุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพให้เหมาะสมตามตำแหน่งงานของพนักงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ โดยพัฒนาความรู้ในด้านการปฏิบัติงาน และ ด้านการบริหารจัดการ เราเปิดโอกาสให้พนักงานจะมีส่วนร่วมในการวางแนวทางพัฒนาของตนเอง โดยจัดให้มีการพัฒนาที่เพียงพอและต่อเนื่องแก่พนักงาน ตั้งแต่เริ่มงานใหม่ไปจนถึงปัจจุบันที่จะก้าวเติบโตไปด้วยกัน เพื่อช่วยให้พนักงานมีวัฒนธรรมการทำงานอย่างมืออาชีพ

วัฒนธรรม CIVIL

เราเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความสำคัญต่อพนักงานขององค์กร เราเชื่อว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เราเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และให้ความสำคัญต่อพนักงานขององค์กร เราเชื่อว่าพนักงานมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกันผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นสำเร็จอย่างยั่งยืน เราสนับสนุนให้บุคลากรของ CIVIL ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 5 ประการ คือ

C-Commitment
การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

I-Integrity
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

V-Value People
ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

I-Innovation
ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

L-Learning
ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

อ่านเพิ่มเติม