รางวัลที่สำคัญ

2563
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองมาตราฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ไว้แก่ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัดได้รับการรับรอง Good Governance Standards 2020
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองมาตราฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ไว้แก่ บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Good Governance Standards 2020
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง บัตรจดทะเบียนฯ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "บัตรจดทะเบียนทางระบายน้ำ" ชั้นพิเศษ
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง บัตรจดทะเบียนฯ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานระบบป้องกันน้ำท่วม" ชั้นพิเศษ ก
 • หลักฐานการยื่นจดทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ชั้นพิเศษ
 • ประกาศจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานโยธา
 • ประกาศจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานอาคาร
2562
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ 2 งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling
2561
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด และบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ 4 งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด และบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้าง ชั้นพิเศษ
 • หลักฐานการยื่นจดทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ
 • หลักฐานการยื่นจดทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ชั้นพิเศษ
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างทาง ชั้นที่ 1
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานก่อสร้างสะพาน ชั้นที่ 2
2560
 • กรมชลประทาน บัตรจดทะเบียนฯ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานก่อสร้างชลประทาน” ชั้นที่ 1
 • กรมชลประทาน บัตรจดทะเบียนฯ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง “งานก่อสร้างชลประทาน” ชั้นพิเศษ
 • กรมทางหลวงชนบท บัตรจดทะเบียนฯ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง “สาขางานบำรุงทาง” Pavement In-Place Recycling
2554
 • กรมควบคุมมลพิษ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นสถานประกอบการเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2553