รางวัลที่สำคัญ

2565
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง" ชั้นพิเศษ
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) สำหรับบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) สำหรับบริษัท ซีวิล เอส.ที.ที. จำกัด
2564
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัทเดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง สาขา งานก่อสร้างทาง ชั้นที่ 2
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) สำหรับบริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด
2563
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองมาตราฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ไว้แก่ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัดได้รับการรับรอง Good Governance Standards 2020
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกหนังสือรับรองมาตราฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ไว้แก่ บริษัท เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง Good Governance Standards 2020
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกบัตรจดทะเบียนฯ สำหรับบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "ทางระบายน้ำ" ชั้นพิเศษ
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกบัตรจดทะเบียนฯ สำหรับบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "ระบบป้องกันน้ำท่วม" ชั้นพิเศษ ก
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกบัตรจดทะเบียนฯ สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "ทางระบายน้ำ" ชั้นพิเศษ ก
 • กรมโยธาธิการและผังเมือง ออกบัตรจดทะเบียนฯ สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "ระบบป้องกันน้ำท่วม" ชั้นพิเศษ ก
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างทางและสะพาน" ชั้นพิเศษ
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ชั้นพิเศษ
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างทางและสะพาน" ชั้นพิเศษ
 • กรมบัญชีกลาง ออกใบทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ชั้นพิเศษ
 • กรมทางหลวงชนบท ออกบัตรจดทะเบียนฯ สำหรับบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานบำรุงทาง (Pavement In-Place Recycling)"
 • กรมทางหลวง ออกประกาศ ให้บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt"
 • กรมทางหลวง ออกประกาศ ให้บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt"
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศให้ บริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ขึ้นทะเบียนผู้ค้า กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง ประเภทงานโยธา
2562
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ 2 งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal
 • ประกาศกรมทางหลวง บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานบำรุงทางประเภทที่ 6 งานบูรณะทางแบบ Pavement In-Place Recycling
2554
 • กรมควบคุมมลพิษ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นสถานประกอบการเหมืองหินที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี โครงการ “โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว” ประจำปี 2553