บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 2 ล้านบาท (ปัจจบันเพิ่มเป็นจำนวน 500 ล้านบาท) โดย คุณอารี อัศวศิริสุข ร่วมกับ คุณชัยวัล อัศวศิริสุข ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างมากกว่า 1,000 โครงการ คิดเป็นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท โดยผลงานดังกล่าวล้วนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชน

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 50 ปี

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างงานมากกว่า 1,000 โครงการ คิดเป้นมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งการันตีความไว้วางใจที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่มีมาอย่างยาวนาน

ความชำนาญในงานก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างชั้นนำของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราได้ส่งมอบผลงานที่ได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจ ด้วยผลงานที่คุณภาพสูง ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

ความเป็นมืออาชีพ

กลุ่มบริษัทมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพประกอบด้วย วิศวกรเฉพาะทางผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยประสบการณ์ อีกทั้งยังมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครื่องจักรและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ดำเนินโครงการไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิมากกว่า 300 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างกว่า 10,000 ล้านบาท