200 materail trading

เป็นโรงงานผลิตชิ้นงานส่วนสะพานคอนกรีตชนิดกลวง (SEGMENT) สำเร็จรูปในโรงงาน มีกำลังการผลิตประมาณ 300 ก้อนต่อเดือน มีพื้นที่สำหรับใช้ในการผลิต และกองสต็อกรวมกันมากกว่า 1,000 ก้อน หรือประมาณ 160,000 ตร.ม.

เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป(Parapet) มีกำลังผลิตประมาณ 1,200 ชิ้นต่อเดือน มีพื้นที่สำหรับใช้ในการผลิต และกองสต๊อกประมาณ 12,000 ตร.ม.

ย้อนกลับ