โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

43 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

8,070 ล้านบาท

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

1,670 ล้านบาท

ในหมวดนี้กล่าวถึงโครงการก่อสร้างอื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทงานหลักที่กลุ่มบริษัทฯ รับดำเนินการอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างคูน้ำ โครงการก่อสร้างบ่อขยะ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงโครงการก่อสร้างงานอาคารต่างๆ ทั้งนี้ในอดีตกลุ่มบริษัทฯ ได้รับดำเนินการโครงการประเภททีกล่าวมาหลากหลายโครงการดังนั้นในเวปไซต์จึงยกตัวอย่างโครงการที่มีมูลค่างานกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป