โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชุมพร จ.ชุมพร

เลขที่สัญญา :
181/2561
เจ้าของโครงการ :
กรมโยธาธิการและผังเมือง
มูลค่าโครงการ (บาท) :
204 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
ประเภทของโครงการ :
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ค่าพิกัดโครงการ :
10.5023213,99.189796,17