โครงการก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชุมพร จ.ชุมพร

Contact Number :
181/2561
Project Owner :
กรมโยธาธิการและผังเมือง
Project Value :
204 ล้านบาท
Project Duration :
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564
TYPE OF PROJECT :
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
Location :
10.5023213,99.189796,17