โครงการก่อสร้างสะพานลอยเดินเท้า (Skywalk) สายสีเขียว Phase I เชื่อมระบบขนส่งมวลชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ลักษณะเป็นโครงการปรับปรุงสะพานลอยระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับโรงแรมเซนทราแกรนด์ข้ามถนนวิภาวดี

เลขที่สัญญา :
4160001427
เจ้าของโครงการ :
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ (บาท) :
68 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างอื่นๆ
ค่าพิกัดโครงการ :
13.817803, 100.558444