ทางพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราสีมา (Motorway) ช่วงกม.132+955.000-กม.135+150.000 ระยะทางประมาณ 2.195 กม. ลักษณะเป็นโครงสร้างทางยกระดับ 4 ช่องจราจรประมาณ 1.895 กม. และทางบนดิน 300 ม. โดยโครงการนี้แล้วเสร็จก่อนสัญญาถึง 9 เดือน

เลขที่สัญญา :
สส.2/2560
เจ้าของโครงการ :
กรมทางหลวง
มูลค่าโครงการ (บาท) :
1,547 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างทางพิเศษ
ค่าพิกัดโครงการ :
14.799194, 101.533278