โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

25 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

3,190 ล้านบาท

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

1,148 ล้านบาท

กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง รับดำเนินการรับเหมาก่อสร้างงานท่าอากาศยานโครงการแรกในปี พ.ศ. 2536 โดยงานก่อสร้างหลักที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอากาศยานของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ งานก่อสร้างทางวิ่งเครื่องบิน (ทางขับ) งานก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน งานก่อสร้างอาคาร และงานติดตั้งสาธารณูปโภคต่างๆ กลุ่มบริษัทฯได้มีโอกาสรับดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 โครงการ ทั้งโครงการขนาดใหญ่มูลค่าโครงการเกือบ 1,000 ล้านบาท ไปจนถึงโครงการขนาดเล็กมูลค่าต่ำกว่า 100 ล้านบาท ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯ มีความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานที่ต้องอาศัยความแม่นยำ และการทำงานแข่งกับเวลาได้ดีพอๆ กับโครงการก่อสร้างประเภทอื่นๆ ที่บริษัทรับดำเนินการ

โครงการที่ผ่านมา

อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน ท่าอากาศยานลำปาง
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และเสริมผิวทางวิ่งพร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยานหัวหิน
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานระนอง
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานตรัง