ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างทางวิ่ง พร้อมไหล่ทางวิ่ง 2 ด้าน ทางขับ 2 เส้น ไหล่ทางขับกว้าง 10.50 ม. ลานจอดเครื่องบิน ค.ส.ล. ไหล่กว้าง 7.50 ม. ถนนทางเข้าท่าอากาศยาน ลานจอดรถยนต์ ระบบไฟฟ้าสนามบิน และระบบประปาภายในท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

เลขที่สัญญา :
6/2539
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
879 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2543
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
8.539751, 99.939819