ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางขับ เสริมผิวทางวิ่ง ก่อสร้างลาดจอดเครื่องบิน ก่อสร้างถนนพร้อมทางระบายน้ำ จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ และไฟฟ้าไฟส่อง รวมถึงก่อสร้างอาคาร AFL ภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

เลขที่สัญญา :
146/2562
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
678 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
7.511548, 99.615282