ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างทางวิ่ง ทางวิ่งเผื่อ ทางขับ 2 ด้าน พร้อมไหล่ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ ถนนทางเข้าท่าอากาศยาน ถนนภายใน ระบบระบายน้ำ และระบบไฟฟ้าสนามบิน ภายในท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

เลขที่สัญญา :
128/2538
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
327 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
16.116953, 103.775284