ตัวโครงการประกอบด้วยงาน ก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง เสริมผิวทางวิ่ง ทางขับ ลาดจอดเครื่องบิน จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ ไฟส่อง รวมถึงก่อสร้างอาคาร AFL และอาคาร Localizer ภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

เลขที่สัญญา :
130/2539
เจ้าของโครงการ :
กรมท่าอากาศยาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
761 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน
ค่าพิกัดโครงการ :
9.134242, 99.143009