โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

2 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

2,200 ล้านบาท

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

-

โครงการก่อสร้างโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรมเป็นอีกหนึ่งประเภทโครงการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เพิ่งขยายขอบเขตการดำเนินงานมาร่วมประมูล และก่อสร้าง อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับงานเขื่อน และงานทางหลวงที่ทางกลุ่มบริษัทฯ มีความชำนาญอยู่ก่อนแล้วนั้น ส่งผลให้การดำเนินการก่อสร้างโครงการประเภทนี้ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็วรวมถึงคุณภาพโครงการที่ได้ออกมาก็เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างประเภทอื่นๆ