โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

22 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

7,700 ล้านบาท

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

520 ล้านบาท

กว่า 20 โครงการ มูลค่างานรวมมากกว่า 5,000 ล้านบาท ที่กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน, อ่างเก็บน้ำ ซึ่งหลายๆโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อสนองพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อชะลอน้ำ สร้างรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ การมีส่วนร่วมในโครงการที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยเช่นนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง