ตัวโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างทำนบดินหัวงาน และอาคารประกอบภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่สัญญา :
กจ.19/2562(สพด.)
เจ้าของโครงการ :
กรมชลประทาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
420 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ
ค่าพิกัดโครงการ :
8.204185, 99.390584