ตัวโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบ พร้อมงานส่วนประกอบอื่นๆ ในเขตพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง จ.นครศรีธรรมราช

เลขที่สัญญา :
กจ.36/2538
เจ้าของโครงการ :
กรมชลประทาน
มูลค่าโครงการ (บาท) :
540 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ
ค่าพิกัดโครงการ :
8.5994014,99.5991648