โครงการทั้งหมดอดีตถึงปัจจุบัน:

3 โครงการ

มูลค่าโครงการที่แล้วเสร็จทั้งหมด:

-

มูลค่าโครงการที่กำลังดำเนินการทั้งหมด:

13,600 ล้านบาท

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ว่าด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ส่งผลให้กลุ่มบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง มีความสนใจที่จะขยายขอบเขตงานก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่ โครงการก่อสร้างทางรถไฟถือเป็นสายงานใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มรับดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 เป็นการก่อสร้างทางรถไฟระบบทางคู่ (Double Track) จากนั้นในปี พ.ศ.2562 บริษัทฯได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail) ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด และบริษัทในเครือ