โครงการรถไฟความเร็วสูง มีจุดหมายเพื่อทดแทนระบบรถไฟชานเมืองและรถไฟสายต่าง ๆ ในประเทศไทย เชื่อมต่อภาคธุรกิจเข้ากับตัวเมืองอย่างรวดเร็ว โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเกิดจาก ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลจีน เพื่อก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา (สัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วง สีคิ้ว – กุดจิก) ตัวโครงการประกอบด้วยโครงสร้างยกระดับสำหรับวางรางรถไฟความเร็วสูงระยะทางรวมประมาณ 4 กม. และโครงสร้างทางรถไฟบนดินอีก 7 กม. นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างโรงซ่อมรถไฟ และอาคารประกอบอีก 8 อาคาร

เลขที่สัญญา :
กส.04/รฟส./2562
เจ้าของโครงการ :
การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าโครงการ (บาท) :
3,013 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
ประเภทของโครงการ :
โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง
ค่าพิกัดโครงการ :
14.893136, 101.721228