ค่านิยมซีวิล

ตัวตนของซีวิลเอนจีเนียริงที่ถูกหล่อหลอมด้วยค่านิยมมามากกว่า 50 ปี

C ommitment

การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

I ntegrity

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

V alues People

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

I nnovation

ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

L earning

ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า

ภาพรวมโครงการก่อสร้าง

มากกว่า
1,000
โครงการที่แล้วเสร็จ
มูลค่ารวมกว่า

50,000 ล้านบาท

ทั้งหมด
33
โครงการที่กำลังดำเนินการ
มูลค่ารวมกว่า

16,000 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

โครงการที่สำคัญ

ความสามารถในการแข่งขัน

เรามีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง ทั้งโรงงานผลิตและศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักร

11 โรงงานผลิต

เรามีโรงงานผลิตที่หลากหลายซึ่งได้รับมาตรฐานสากล และยังเป็นฐานการผลิตที่คำคัญของบริษัทฯ


3 ศูนย์ซ่อม

เรามีศูนย์บริการซ่อมเครื่องจักรที่มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งพร้อมให้บริการครอบคลุมทั้งภาคกลางและใต้

อ่านเพิ่มเติม

Complementary material

ธุรกิจต่างๆ ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนงานก่อสร้าง อาทิ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Enable Business to Lead The Way to a Sustainable Economy

years building a better life

อ่านเพิ่มเติม

Value People

Help Us Change an Industry

เพราะ...เราเชื่อในศักยภาพและคุณค่าของคน เราเชื่อว่า คนทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง คนทุกคนมีความสามารถเติบโตขึ้น เมื่อได้รับโอกาสทำงานที่ท้าทายมากขึ้น ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เมื่อคนของเราเติบโตขึ้น เราก็จะเติบโตขึ้นเช่นกัน ที่ CIVIL (ซีวิล) มี “โอกาส....ที่ไร้ขีดจำกัด” เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน สำหรับพนักงานทุกคน
อ่านเพิ่มเติม