โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สนองพระบรมราโชบาย ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาคุณให้พสกนิกร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด จากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจนถึงทางแยกสิรินธ ตัวโครงการมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางยกระดับ 4 ช่องจราจรระยะทางรวมประมาณ 3 กม.

เลขที่สัญญา :
กส.4/7/2539
เจ้าของโครงการ :
กรมทางหลวง
มูลค่าโครงการ (บาท) :
1,422 ล้านบาท
เวลาเริ่มและสิ้นสุดโครงการ :
พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
ประเภทของโครงการ :
โครงการในพระราชดำริ
ค่าพิกัดโครงการ :
13.773662, 100.481467