วัฒนธรรมขององค์กร

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เรามีความเชื่อในวัฒนธรรมขององค์กรที่ช่วยผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะประกอบได้ด้วย

Commitment – การยึดมั่นและปฏิบัติตามในสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน

Integrity – ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในขั้นที่สูงสุด

Values People – ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยการยอมรับนับถือ ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

Innovation – ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการทำงาน

Learning – ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ มีการเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อการปรับปรุงและมุ่งไปสิ่งที่ดีกว่า

Enter your keyword