โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล(ห้าแยกฉลอง) จังหวัดภูเก็ด

โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัด ทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4024 กับ 4028 กับถนนเทศบาล(ห้าแยกฉลอง) จังหวัดภูเก็ด    ดำเนินการโดยบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง

กรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างในปี 2558 เป็นทางลอดความยาว 730 เมตร กว้าง 9.50 เมตร ถึง 10.50 เมตร ความสูงช่องทางลอด 5.50 เมตร หลังคาทางลอดความยาว 361 เมตร มีความกว้างของช่องจราจร 3.50 เมตร ถึง 4 เมตร ในส่วนของการสร้างทางลอดใช้เทคนิกแบบขุดเปิด (Open Cut) ด้วยวิธีการสร้างแบบบนลงล่าง ใช้ระบบกำแพงพืดกันดินชนิด ขุด-หล่อ  ในที่ (Diaphragm Wall) มีการติดตั้งค้ำยัน พร้อมก่อสร้างพื้นและหลังคาทางลอด นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังประกอบด้วย ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสะหว่าง ระบบระบายอากาศ การติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและงานสถาปัตยกรรมตกแต่งผนังทางลอด ปัจจุบันเมือโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีส่วนสำคัญในการแก่ปัญหาจราจรติดคัดบริเวณ 5 แยกฉลองสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง สามารถลองรับปริมาณจราจร จากเดิมในปี 2561 จำนวน 87,840 คันต่อวัน เพิ่มเป็น 123,120 คันต่อวัน ในปี 2576 สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวและจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทางลอด 5 แยกฉลอง จะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยความโดดเด่นของประติมากรรมวงเวียนหอนาฬิกา ประติมากรรมลายนูนต่ำ หลวงพ่อแช่มอดีตเจ้าอาวาสวันฉลองที่ชาวภูเก็ตให้ความเลื่อมใสและประติมากรรมที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของภูเก็ตอาทิ ประเพณีการถือศีลกินผัก วิถีชีวิตการร่อนแร่ การแต่งกายแบบบาบ๋า ยะหย๋า เป็นต้น นอกจากโครงการก่อสร้างทางลอด 5 แยกฉลองแล้วยังมีแผนงานอีกหลายโครงการ ที่รัฐบาล โดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน….

 

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
การแสดงผล

Related Posts

Enter your keyword