อบรมให้ความรู้เรื่อง “ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด และบริษัทในเครือ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “ดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ตามพ.ร.บ. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่สำนักงานใหญ่ อาคาร ซีอีซี

การอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ (สปภ.กทม.) อ. พิมล โชคกำเนิด มาให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในสำนักงาน นอกจากพนักงานบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริงจำกัด ที่เข้ารับการอบรมแล้ว ยังมีตัวแทนจาก บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, บริษัท พีแอนด์พี อิเล็คทรอนิค เทคโนโยยี จำกัด, บริษัท ซิโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท บิ๊ก ติ๊ง จำกัด เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วยค่ะ

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัดและบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน จึงจัดให้มีการอบรมฯ ตามหน่วยงานต่างๆที่อยู่ต่างจังหวัดต่อไปค่ะ

 

Enter your keyword