Logo Loading

ร่วมงานกับเรา

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารการจัดการอย่าง ตรงไปตรงมา และเป็นพันธมิตรกับทุกๆ ฝ่าย ทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เป็นคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง) คู่แข่งทางธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมทั้งร้านค้าหรือผู้ที่เข้ามาเป็นร่วมปฏิบัติงานดังนั้นบุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการบริหารจัดการงานต่างๆ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นค่านิยมองค์กร มีดังนี้Good Corporate Citizen บริษัทฯ มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ โดยใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของการเป็น พลเมืองที่ดีของสังคม Respect for individual เราเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของพนักงานทุกคน

Enter your keyword