นักลงทุนสัมพันธ์

 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัดและบริษัทในเครือ

จำนวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ 2559 2560 2561
สินทรัพย์รวม 3,402 3,449 3,078
หนี้สินรวม 2,634 2,664 1,960
ส่วนของผู้ถือหุ้น 768 785 1,118
มูลค่าที่เรียกชำระแล้ว 1,875 3,374 4,011
รายได้รวม 1,462 2,892 3,210
กำไรขั้นต้น 413 482 801
กำไรสุทธิ 92 106 333
กำไรต่อหุ้น 183.54 216.01 666.49

 

 

Enter your keyword